กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR).pdf

รายงานสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report

สังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2564.pdf
สังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2565.pdf