กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร

และการจัดการศึกษา

การนิเทศ กำกับ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการ นโยบายต่าง ๆ

สพป.สิงห์บุรี โดยกลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการ นโยบายต่างๆ โดยกำหนดการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562

ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

สพป.สิงห์บุรี โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ดำเนินการติดตาม ประเมินผลความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนการพัฒนาุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ความพร้อมด้านการบริหารงานตามภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สพป.สิงห์บุรี โดยกลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-14 มีนาคม 2562 โดยมีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินพัฒนาการฯ คือ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด, โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ, โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ, โรงเรียนขนาดใหญ่, โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก

การนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา ระยะที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)