กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา

วันอังคารที่ 1 กันยน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี เพื่อเตรียมการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการ "ประเมิน 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยจะประเมินการบริหารงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดกรอบการประเมินตามการบริหารงานที่เป็นนิติบุคคล 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านนโยบายทางการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ทีมบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์

  • หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2563

  • ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2563

  • รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี เพื่อเตรียมการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการ "ประเมิน 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยจะประเมินการบริหารงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดกรอบการประเมินตามการบริหารงานที่เป็นนิติบุคคล 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านนโยบายทางการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ทีมบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2

ติดตามฯ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินการติดตามฯ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซึ่งมีสนามสอบทั้งหมด 40 สนามสอบ

ติดตามฯ การประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน (RT)

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินการติดตามฯ การประเมินความสามารถการอ่านเขียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร SK Park สพป.สิงห์บุรี