กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา

ติดตามฯ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินการติดตามฯ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซึ่งมีสนามสอบทั้งหมด 40 สนามสอบ

ติดตามฯ การประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน (RT)

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินการติดตามฯ การประเมินความสามารถการอ่านเขียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร SK Park สพป.สิงห์บุรี