กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นโครงการพัฒนาครูในสังกัดในการผลิต สื่อ Pop - Up จากกระดาษแบบง่ายๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้สามารถ ผลิตสื่อ และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนนักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เป็น 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 ใช้เวลาในการอบรปฏิบัติการรุ่นละ 1 วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 4 เป็นครูโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนบางระจัน กลุ่มพรหมพัฒนา และกลุ่มปัญจมิตร ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ ศน.พงศ์ณภัทร ดีดพิณ และ ศน.พรรษพล ดีดพิณ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ ครูที่ผ่านการอบรมสามารถผลิตสื่อ และนำไปใช้สู่ห้องเรียนได้

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นโครงการพัฒนาครูในสังกัดในการผลิต สื่อ Pop - Up จากกระดาษแบบง่ายๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้สามารถ ผลิตสื่อ และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนนักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เป็น 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 ใช้เวลาในการอบรปฏิบัติการรุ่นละ 1 วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 3 เป็นครูโรงเรียนในสังกัดกลุ่มจตุรมิตร กลุ่มท่าช้าง และกลุ่มเตาเผาแม่น้ำน้อย ซึ่งวิทยากรใน การอบรมครั้งนี้คือ ศน.พงศ์ณภัทร ดีดพิณ และ ศน.พรรษพล ดีดพิณ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ ครูที่ผ่านการอบรมสามารถผลิตสื่อ และนำไปใช้สู่ห้องเรียนได้

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นโครงการพัฒนาครูในสังกัดในการผลิต สื่อ Pop - Up จากกระดาษแบบง่ายๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้สามารถ ผลิตสื่อ และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนนักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เป็น 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 ใช้เวลาในการอบรปฏิบัติการรุ่นละ 1 วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 2 เป็นครูโรงเรียนในสังกัดกลุ่มค่ายบางระจัน กลุ่มพระอินทร์ และกลุ่มทองน้ำงาม ซึ่งวิทยากรใน การอบรมครั้งนี้คือ ศน.พงศ์ณภัทร ดีดพิณ และ ศน.พรรษพล ดีดพิณ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ ครูที่ผ่านการอบรมสามารถผลิตสื่อ และนำไปใช้สู่ห้องเรียนได้

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นโครงการพัฒนาครูในสังกัดในการผลิต สื่อ Pop - Up จากกระดาษแบบง่ายๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้สามารถ ผลิตสื่อ และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนนักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เป็น 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2563 ใช้เวลาในการอบรปฏิบัติการรุ่นละ 1 วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 1 เป็นครูโรงเรียนในสังกัดกลุ่มพระนอน กลุ่มมิตรภาพ กลุ่มเจ้าพระยาหัวไผ่ และกลุ่มวีรชน ซึ่งวิทยากรใน การอบรมครั้งนี้คือ ศน.พงศ์ณภัทร ดีดพิณ และ ศน.พรรษพล ดีดพิณ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ ครูที่ผ่านการอบรมสามารถผลิตสื่อ และนำไปใช้สู่ห้องเรียนได้