ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นายพรรษพล ดีดพิณ

วัน/เดือน/ปีเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2517

วุฒิการศึกษา ค.บ.(การประถมศึกษา)/ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ

๓.ดำเนินงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอท่าช้าง กลุ่มโรงเรียนท่าช้าง