ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐนันท์ ผลพิบูลย์

วัน/เดือน/ปีเกิด 14 พฤษภาคม 2519

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)/กศ.ม(เทคโนโลยีและการสื่อสาร)

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๓.ดำเนินงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภออินทร์บุรี กลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม