ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นายสมชาย พวงโต

วัน/เดือน/ปีเกิด 18 มิถุนายน 2506

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร์)/วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)/Ph.D.(Management)/ศษ.ด.(การจัดการศึกษา)

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย

๒.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดดีเด่นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๓.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภออินทร์บุรีกลุ่มโรงเรียนจตุมิตรและพระอินทร์