ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางรุ่งนภา สังสอาด

วัน/เดือน/ปีเกิด 18 มิถุนายน 2506

วุฒิการศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั้วไป)/ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)/ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการ

๒.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสิงห์บุรีกลุ่มโรงเรียนเจ้าพระยาหัวไผ่