ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางเยาวภา รัตนบัลลังค์

วัน/เดือน/ปีเกิด 8 พฤศจิกายน 2502

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)/ค.บ.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๒.ปฏิบัติหน้าที่เลขนุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

๓.ดูแลควบคุม ติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๔.ส่งเสริม สนับสนุน การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา