ข้อมูลธุรการ

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฏฐ์นรินท์ ทองประสม

งานธุรการ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๒.บริหารจัดการระบบ E-office และ E-filling

๓.จัดทำและพัฒนาระบบงานสาระบรรณ

๔.จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ