ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 เมษายน 2528

วุฒิการศึกษา คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

กลุ่มงานส่งเสิมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสิมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๒.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอค่ายบางระจัน กลุ่มโรงเรียนวีรชน