ข้อมูลธุรการ

ชื่อ-สกุล นางสาวนันทพร ศิริมาตร์

วัน/เดือน/ปีเกิด 30 พฤษภาคม 2520

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการ)

งานธุรการ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้างานธุรการ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๒.ดำเนินงานเกี่ยวกับวาระการประชุมประจำเดือนของเขตพื้นที่ และการประชุมวิชาการของกลุ่ม

๓.ดำเนินงานเกี่ยวกับการลาของบุคลากรในกลุ่ม

๔.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวัสดุและครุภัณฑ์ของกลุ่ม