ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางสาวธีราพร ขยันการ

วัน/เดือน/ปีเกิด 5 มิถุนายน 2522

วุฒิการศึกษา ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๒.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๓.ดำเนินงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอค่ายบางระจัน กลุ่มโรงเรียนค่ายบางระจัน