ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางสาวนันทิชา เหมือนเงิน

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 กรกฎาคม 2532

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(การศึกษาประถมวัย)/ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

๒.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าการศึกษาระดับปฐมวัน

๓.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประสาน สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอบางระจัน กลุ่มโรงเรียนเตาเผาแม่น้ำน้อย