ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นายวิจิตร บัวใหญ่

วัน/เดือน/ปีเกิด 9 ตุลาคม 2502

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ประถมศึกษา)/ศษ.ม.(การประถมศึกษา)

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

๒.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาระดับปฐมวัย

๓.ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอบางระจัน กลุ่มโรงเรียนบางระจัน