ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางสาวศรัญญา เมืองขวา

วัน/เดือน/ปีเกิด 29 ตุลาคม 2526

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร์)/กศ.ม(การสอนคณิตศาสตร์)

กลุ่มงานพัฒนาการวัดผลและประเมินผลคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและเมินผลคุณภาพการศึกษา

๒.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๓.ประสาน สนับสนุน ส่งเสริม ดำเนินงาน และรางานผลการประเมินที่เเกี่ยวข้องกับการประเมินการอ่าน และข้อสอบปลายปี (LAS)

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอพรหมบุรี กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร