ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางภัทรรัตน์ สุขมา

วัน/เดือน/ปีเกิด 6 กันยายน 2526

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร์)/กศ.ม.(การมัธยมศึกษา-การสอนคณิตศาสตร์)

กลุ่มงานพัฒนาการวัดผลและประเมินผลคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าการศึกษาระดับปฐมวัย

๒.การส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

๓.ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยนิเทศ ติดตาม ประสาน ส่งเสริมและนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอพรหมบุรี กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา