ข้อมูลศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มกราคม 2522

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ภาษาไทย)/ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ ๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

๒.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา

๔.กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสิงห์บุรีกลุ่มโรงเรียนมิตรภาพและกลุ่มโรงเรียนพระนอน