โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

ดร.สยาม สุ่มงาม

รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ