โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวิทยา ยางสุด

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาสิงห์บุรี

นายสยาม สุ่มงาม

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

นายสมชาย พวงโต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางภัทรรัตน์ สุขมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คนที่ 1
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อำเภอที่รับผิดชอบ "พรหมบุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "พรหมพัฒนา และ ปัญจมิตร"

นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คนที่ 2
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อำเภอที่รับผิดชอบ "อินทร์บุรีบุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "พระอินทร์ และ จตุรมิตร"

นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อำเภอที่รับผิดชอบ "บางระจัน"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "บางระจัน"

นายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อำเภอที่รับผิดชอบ "ท่าช้าง"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "ท่าช้าง"

นางรุ่งนภา สังสอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อำเภอที่รับผิดชอบ "เมืองสิงห์บุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "พระนอน"

นางสาวณัฐนันท์ ผลพิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อำเภอที่รับผิดชอบ "อินทร์บุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "ทองน้ำงาม"

นางสาวศรัญญา เมืองขวา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการวัดผลและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อำเภอที่รับผิดชอบ "เมืองสิงห์บุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "มิตรภาพ และ เจ้าพระยาหัวไผ่"

นางสาวนันทิชา เหมือนเงิน ศึกษานิเทศก์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อำเภอที่รับผิดชอบ "ค่ายบางระจัน"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "ค่ายบางระจัน และ วีรชน"

นางวรรณวิษา นุ่นสพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

นายเกริกชัย อุทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวนันทพร ศิริมาตร์ เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้างานธุรการ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน