โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางสาววารุณีย์ บุญคง

รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางเยาวภา รัตนบัลลังค์

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นายวิจิตร บัวใหญ่

ศึกษานิเทศก์

นายสมชาย พวงโต

ศึกษานิเทศก์

นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน

ศึกษานิเทศ์

นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวณัฏฐ์นรินท์ ทองประสม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนันทพร ศิริมาตร์

เจ้าพนักงานธุรการ