โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวิทยา  ยางสุด

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาสิงห์บุรี

นายสยาม  สุ่มงาม

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

นายสมชาย พวงโต  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

อำเภอที่รับผิดชอบ "เมือง"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "สิงห์เจ้าพระยา"

นางภัทรรัตน์ สุขมา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คนที่ 1
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อำเภอที่รับผิดชอบ "อินทร์บุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "พระอินทร์"

นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คนที่ 2
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อำเภอที่รับผิดชอบ "ค่ายบางระจัน"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "วีรชน"

นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คนที่ 3

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อำเภอที่รับผิดชอบ "อินทร์บุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "ทองน้ำงาม"

นายพรรษพล ดีดพิณ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อำเภอที่รับผิดชอบ "พรหมบุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "ปัญจมิตร"

นางรุ่งนภา สังสอาด  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อำเภอที่รับผิดชอบ "บางระจัน"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "เตาเผาแม่น้ำน้อย"

นางสาวณัฐนันท์ ผลพิบูลย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อำเภอที่รับผิดชอบ "อินทร์บุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "จตุรมิตร"

นางสาวศรัญญา เมืองขวา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการวัดผลและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำเภอที่รับผิดชอบ "บางระจัน"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "บางระจัน"

นางสาวนันทิชา เหมือนเงิน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
อำเภอที่รับผิดชอบ "ท่าช้าง"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "ท่าช้าง"

นางวรรณวิษา นุ่นสพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อำเภอที่รับผิดชอบ "ค่ายบางระจัน"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "ค่ายบางระจัน"

นายเกริกชัย อุทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
อำเภอที่รับผิดชอบ "เมือง"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "พระนอน"

นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อำเภอที่รับผิดชอบ "พรหมบุรี"
ดูแลกลุ่มโรงเรียน "พรหมพัฒนา"

นางสาวนันทพร ศิริมาตร์  เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้างานธุรการ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน