กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562