กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการ "ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม"

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านทุจริต